صفاریزدیآ., لاهوتیم., & گنجعلیع. (1). تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.). علوم باغبانی, 26(3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15211