رجبیم., روستاح., کریمیح., & حکم آبادیح. (1). بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم. علوم باغبانی, 26(3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15212