خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., باقریع., & شریفیا. (2012). بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr. علوم باغبانی, 26(4), 364-369. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18149