گردكانهم., مظفریع. ا., & حاجی امیریا. (2013). اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.). علوم باغبانی, 26(4), 417-444. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18254