رضایی ش., لکزیان ا., فارسی م., ابوالحسنی زراعتکار م., & حق‌نیا غ. (2013). امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus). علوم باغبانی, 27(1), 1-9. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20779