رضاییش., لکزیانا., فارسیم., ابوالحسنی زراعتکارم., & حق‌نیاغ. (2013). امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus). علوم باغبانی, 27(1), 1-9. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20779