مشایخی ک., صادقی ح., اکبرپور و., آتشی ص., موسوی‌زاده س. ج., آبشایی م., & نظری ز. (2013). تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت. علوم باغبانی, 27(1), 10-17. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20780