رستمی ح. ا., طباطبایی س. ج., زارع نهندی ف., & حاجی‌لو ج. (2013). اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون. علوم باغبانی, 27(1), 18-26. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20781