باقری س., امیری م. ا., داودی د., & انتصاری م. (2013). بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). علوم باغبانی, 27(1), 36-43. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20784