فتحی ح., کربلایی خیاوی ح., جهانی جلودار ی., & بوذری ن. (2013). بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر. علوم باغبانی, 27(1), 44-51. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20785