عراقی ح., تهرانی‌فر ع., عابدی ب., داوری نژاد غ., & شور م. (2013). بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور. علوم باغبانی, 27(1), 52-58. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20790