خلج م. ع., & ادریسی ب. (2013). اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes tuberose L. ’Double’). علوم باغبانی, 27(1), 59-66. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20791