محمدی‌نژاد ش., غلامی م., & اثنی عشری م. (2013). بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60. علوم باغبانی, 27(1), 67-73. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20792