غلامی ر. ا., ارجی ع., & گردكانه م. (2013). بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه. علوم باغبانی, 27(1), 74-81. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20793