عطار ش., داوری‌نژاد غ., & نعمتی س. ح. (2013). شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها. علوم باغبانی, 27(1), 82-94. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20794