محمدیز., & مرتضویس. ن. ا. (2014). تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria cv. Stratus). علوم باغبانی, 28(4), 505-516. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21001