شکوهیانع. ا., داوری نژادغ., تهرانی فرع., ایمانیع., & رسولزادهع. (2015). انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی. علوم باغبانی, 29(3), 323-331. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.21422