سلیمی ف., شکاری ف., & حمزه ئی ج. (2015). کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری. علوم باغبانی, 29(1), 87-94. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.22877