حاجی امیریا., صفریه., گردكانهم., & نجفیم. (2013). بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب. علوم باغبانی, 27(2), 166-177. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24816