یوسفیم., طباطباییس. ج., حاجیلوج., & مهنان. (2013). تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا. علوم باغبانی, 27(2), 178-184. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24818