داوری نژادغ., عزیزیم., & آخرتیم. (2010). اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته. علوم باغبانی, 23(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2562