روحیو., نیکبختع., & هوشمندس. (2015). اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه. علوم باغبانی, 29(2), 158-167. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26271