فخیم رضاییش., & حاجی‌لوج. (2013). ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه. علوم باغبانی, 27(3), 286-294. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26385