اردکانیا., داوری‌نژادغ., & عزیزیم. (2013). بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی". علوم باغبانی, 27(3), 326-334. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26390