بنی اسدی ف., & صفاری و. (2015). تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus roseus). علوم باغبانی, 29(4), 556-563. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v29i4.29258