حقیقی م., & کافی م. (2014). اثر سمیت کادمیم بر تغییر میزان شاخص‌های پرولین و آنتی اکسیدان‌ها در کاهو (Lactuca sativa L.). علوم باغبانی, 27(4), 359-366. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30529