احمدی ز., میردهقان س. ح., حکم آبادی ح., & شمشیری م. ح. (2014). استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه. علوم باغبانی, 27(4), 367-374. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30531