میرابی ا., نعمتی س. ح., مهربخش م. م., & ابراهیمی ح. (2014). بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه. علوم باغبانی, 27(4), 375-382. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30574