ابریشم چی پ., گنجعلی ع., بیک خورمیزی ع., & آوان ا. (2014). تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی. علوم باغبانی, 27(4), 383-393. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30577