عباسیم., حیدریم., & رحیمیم. (2014). بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید. علوم باغبانی, 27(4), 394-399. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30581