منصور بهمنی س., صفاری و., & مقصودی مود ع. ا. (2014). اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت. علوم باغبانی, 27(4), 400-410. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30582