برزنونی ع., آق‌خانی م., مسکوکی ع., & عباسپورفرد م. ح. (2014). اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی. علوم باغبانی, 27(4), 418-423. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30589