روحی و., & رفیعی ز. (2014). تأثیر تیمار‌های اسید جیبرلیک و خراش‌دهی پوسته بذر بر جوانه‌زنی چهار گونه بادام. علوم باغبانی, 27(4), 424-432. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30655