غنی ع., نعمتی س. ح., عزیزی م., سحرخیز م. ج., & فارسی م. (2014). بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.). علوم باغبانی, 27(4), 433-443. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30656