اسماعیلی س., روحی و., شیران ب., & محمدخانی ع. (2014). بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia elegans J.). علوم باغبانی, 27(4), 444-452. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30658