رخش ف., & گلچین ا. (2014). بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica oleracea). علوم باغبانی, 27(4), 453-459. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30660