اکبری و., & جلیلی مرندی ر. (2014). اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری. علوم باغبانی, 27(4), 460-469. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30663