خلج م. ع., امیری م., & عظیمی م. ح. (2014). اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک. علوم باغبانی, 27(4), 470-479. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30664