مارصفری م., اشرف مهرابی ع., طهماسبی ز., & راهنما ع. (2014). تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در 15 رقم خرمای ایران. علوم باغبانی, 27(4), 480-487. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30665