. , . (2014). تصویر جلد نشریه. علوم باغبانی, 27(4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30733