محمودی سورستانیم. (2016). مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز. علوم باغبانی, 30(3), 395-405. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.32087