پایمردف., حیدریم., دانشورم. ح., & معلمین. (2014). اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان). علوم باغبانی, 28(1), 71-79. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35057