جعفریپ., & جلالیا. (2015). تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری. علوم باغبانی, 30(1), 80-87. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.36224