رحمتیم., عزیزیم., عبادیم., & حسن زاده خیاطم. (2010). بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا. علوم باغبانی, 24(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3641