حقیقیم., & کافیم. (2010). اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو. علوم باغبانی, 24(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3652