رمضانیص., عباسیع., شجاعیانع., احمدین., کوزولینور., & پیاچنتهس. (2015). استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد. علوم باغبانی, 29(3), 466-473. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.40346