صالحی م., صفاری و., & حسن زاده فرد ش. (2016). اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی. علوم باغبانی, 30(1), 141-150. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42153