زارعم., فاخریب., & فرخ زادهس. (2016). تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.). علوم باغبانی, 30(3), 457-468. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.44890