رشیدین., ارجیع., گردکانهم., & کاشیع. (2015). تأثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه. علوم باغبانی, 28(4), 453-463. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45072