محمدیس., & عزیزیم. (2015). بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.). علوم باغبانی, 28(4), 435-445. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45335