حسینیا. ح., تهرانی فرع., سمیعیل., شورم., & معماریانیف. (2016). جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان. علوم باغبانی, 30(4), 701-713. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.48662